Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ

Ở 25 thành phố lớn nhất của nước Mỹ, cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu rất khác nhau nhưng đều có một đặc điểm chung là không hề thấp.

14:39 14/06/2023

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 1.

Tại Tampa, Florida, bước chân vào tầng lớp trung lưu cần tới 102.230 USD. Thu nhập bình quân ở thành phố 3 triệu dân này là 51.115 USD. Những người có thu nhập từ 34.076 tới 102.230 USD đều đã có thể có một cuộc sống dư giả của một người trung lưu.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 2.

Ở Miami, Florida, một người cần có nhiều hơn 103.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 34.241 đến 102.724 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 6,1 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 51.362 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 3.

Tại Orlando, Florida một người cần có nhiều hơn 105.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 34.923 đến 104.770 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 2,4 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 51.285 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 4.

Tại San Antonio, Texas một người cần có nhiều hơn 113.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 37.403 đến 112.210 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 2,4 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 56.105 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 5.

Ở Detroit, Michigan, một người cần có nhiều hơn 113.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 37.428 đến 112.284 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 4,3 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 56.142 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 6.

Tại Phoenix, Arizona, một người cần có nhiều hơn 117.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 38.717 đến 116.150 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 4,7 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 58.075 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 7.

Tại Riverside, California, một người cần có nhiều hơn 117.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 38.824 đến 116.472 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 4,5 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 58.236 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 8.

Ở St. Louis, Missouri, một người cần có nhiều hơn 120.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 39.853 đến 119.560 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 2,8 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 59.780 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 9.

Tại Charlotte, North Carolina, một người cần có nhiều hơn 120.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 39.986 đến 119.958 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 2,5 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 59.979 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 10.

Tại Houston, Texas, một người cần có nhiều hơn 124.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 41.139 đến 123.416 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 6,8 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 61.708 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 11.

Ở Atlanta, Georgia, một người cần có nhiều hơn 126.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 41.742 đến 125.226 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 5,8 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 62.613 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 12.

Ở Dallas, Texas, một người cần có nhiều hơn 128.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 42.541 đến 127.024 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 7,2 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 63.812 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 13.

Tại Los Angeles, California một người cần có nhiều hơn 132.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 43.967 đến 131.900 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 13,3 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 65.950 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 14.

Ở Philadelphia, Pennsylvania một người cần có nhiều hơn 132.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 43.997 đến 131.992 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 6,1 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 65.996 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 15.

Ở Chicago, Illinois một người cần có nhiều hơn 132.040 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 44.013 đến 132.040 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 9,5 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 66.020 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 16.

Tại Portland, Oregon một người cần có nhiều hơn 138.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 45.784 đến 137.352 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 2,4 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 68.676 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 17.

Tại San Diego, California một người cần có nhiều hơn 142.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 47.216 đến 141.648 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 3,3 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 70.824 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 18.

Ở thành phố New York một người cần có nhiều hơn 144.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 47.931 đến 143.794 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 20,3 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 71.897 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 19.

Ở Denver, Colorado một người cần có nhiều hơn 144.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 47.951 đến 143.852 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 2,9 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 71.926 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 20.

Tại Minneapolis, Minnesota một người cần có nhiều hơn 147.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 48.821 đến 146.462 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 3,6 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 73.231 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 21.

Với người dân sống ở Baltimore, Maryland, một người cần có nhiều hơn 154.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 51.192 đến 153.576 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 2,8 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 76.788 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 22.

Với người dân sống ở Seattle, Washington, một người cần có nhiều hơn 158.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 52.408 đến 157.224 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 3,8 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 78.612 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 23.

Tại Boston, Massachusetts, một người cần có nhiều hơn 165.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 54.920 đến 164.760 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 4,8 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 82.380 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 24.

Tại Washington, DC, một người cần có nhiều hơn 192.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 63.895 đến 191.686 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 6,1 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 95.843 USD/năm.

 Cái giá để bước chân vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ - Ảnh 25.

Tại San Francisco, California, một người cần có nhiều hơn 194.000 USD để có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Những người có thu nhập từ 64.451 đến 193.354 USD/năm được coi tầng lớp trung lưu. Thành phố 4,7 triệu dân này có mức thu nhập bình quân 96.677 USD/năm.

Tags:
Chính phủ Trump bắt đầu cho xây tường biên giới ở California

Chính phủ Trump bắt đầu cho xây tường biên giới ở California

Hôm thứ tư 21/2 chính phủ Trump bắt đầu cho thay thế một bức tường biên giới với Mexico, đây là giao kèo đầu tiên mà chính phủ Trump chấp thuận, một trong tám mẫu tường được xây dựng trong năm 2017 gần San Diego để chính phủ lựa chọn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất