Bằng cấp ở Việt Nam mang sang Mỹ có dùng được không?

Bằng cấp ở Việt Nam mang sang Mỹ có dùng được không?

Gần đây, tôi có đọc được một vài ý kiến nói rằng bằng cấp đại học ở Việt Nam hoàn toàn không có giá trị tại Mỹ. Thật ra, những ý kiến này không đúng 100%.

1