Home  » 
Những trường hợp trục xuất người đang xin nhập cảnh Mỹ

Những trường hợp trục xuất người đang xin nhập cảnh Mỹ

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, chúng tôi mời Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com