Khách Tây nhờ 1 cô gái dịch lại câu “Hết tiền“ ra Tiếng Việt, ai ngờ nhầm thành câu nói hãi hùng thế này

Khách Tây nhờ 1 cô gái dịch lại câu “Hết tiền“ ra Tiếng Việt, ai ngờ nhầm thành câu nói hãi hùng thế này

Đã không hiểu Tiếng Việt, khách Tây còn đụng trúng cô gái không rõ Tiếng Anh.

1