Đến những phút cuối cùng Bác vẫn cống hiến, phụng sự cho Tổ Quốc

Đến những phút cuối cùng Bác vẫn cống hiến, phụng sự cho Tổ Quốc

Đến những phút cuối cùng bác vẫn làm việc, cống hiến, phụng sự Tổ Quốc